• Вхід
  • Register

Авторизація


*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

СТАТУТ РОГО "АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ РІС КСУ" PDF Друк e-mail
Написав Цепух А.В.   

Асоціація випускників РІС КСУ 

ПРОЕКТ СТАТУТУ

 

Рівненської обласної громадської організації
«АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА КИЇВСЬКОГО СЛАВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Рівненська обласна громадська організація «Асоціація випускників Рівненського інституту слов”янознавства» (надалі - Асоціація) є місцевою громадською організацією, яка об’єднує випускників, студентів, співробітників Рівненського інституту слов’янознавства (далі – Інститут), інших зацікавлених фахівців для здійснення цілей та для досягнення мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Асоціація створена і діє згідно з Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими актами законодавства і цим Статутом.
1.3. З питань, що не врегульовані цим Статутом, Асоціація керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про об’єднання громадян» та іншими законодавчими актами України.
1.3.Асоціація створена і функціонує на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.4.Асоціація є неприбутковою організацією і не ставить собі за мету отримання прибутку.
1.5.Асоціація є юридичною особою,  може мати печатку з власною назвою (в тому числі з емблемою), штамп, бланки з назвою,  поточні, валютні та інші рахунки в банках України, а також інші реквізити.
1.6.Діяльність Асоціації поширюється на територію Рівненської області.
1.7.Повна назва Асоціації: Рівненська обласна громадська організація «Асоціація випускників Рівненського інституту слов”янознавства  Київського славістичного університету».
Скорочена назва: РОГО «Асоціація випускників РІС КСУ».
1.8.Юридична адреса Асоціації: 33001, м. Рівне, П.Могили, 28.
  

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1.Асоціація створена з метою консолідації інтелектуальних, професійних та інших можливостей її членів для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, професійних, творчих, вікових та інших спільних інтересів, а також збереження і розвитку зв'язків випускників з Інститутом та між собою.
2.2.Асоціація, у порядку встановленому чинним законодавством, ставить перед собою наступні завдання: стати авторитетною постійно діючою громадською організацією й сприяти зростанню престижу Рівненського РІС КСУ у світі спільності інститутів;
- сприяти професійному зростанню випускників РІС КСУ, створювати умови для більш повної їх самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності;
- здійснювати інформаційний обмін між випускниками, друзями і викладачами РІС КСУ;
- зберігати та примножувати вічні духовні цінності, що мають стати орієнтиром для майбутніх поколінь;
- сприяти вирішенню соціальних, культурних, освітніх, наукових та управлінських проблем.

3. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

3.1.Асоціація  здійснює свою діяльність у наступних напрямках, відповідно до вимог чинного законодавства України:
    3.1.1.Участь та підтримка у реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів стратегічного розвитку Інституту; ведення інформаційної бази даних випускників РІС КСУ, забезпечення зв’язку з випускниками, в установленому законом порядку проведення різних опитувань, анкетувань, співбесід тощо з метою поширення знань про Інституту;
- організація культурного спілкування та/або відпочинку випускників РІС КСУ, встановлення і підтримка зв’язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної підтримки і допомоги; сприяння згуртованості навколо Інститутуоднодумців для надання моральної, наукової, консультативної підтримки членам Асоціації, а також задоволення їх професійних інтересів та участь у підвищенні їх кваліфікації; пошук коштів, у тому числі грантів, благодійних і цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійними організаціями і громадянами для здійснення діяльності, що передбачена Статутом Асоціації; обмін досвідом з іншими організаціями випускників, громадськими організаціями, у тому числі за кордоном; проведення наукових, методичних, історичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, тощо, спрямованих на виконання завдань Асоціації та програм розвитку РІС КСУ; сприяння підтримці іміджу Інституту;сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування; розширення зв’язків і стосунків Асоціації з іншими навчальними закладами;сприяння участі членів Асоціації в міжнародних програмах навчання.
  

4. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1.Для виконання статутних завдань, у порядку, встановленому чинним законодавством, Асоціація має право:
4.2. Представляти та захищати законні інтереси своїх членів у державних органах, громадських організаціях, навчальних закладах.
4.3. Ідейно, організаційно та консультативно підтримувати членів Асоціації та інші громадські організації, які мають спільну з Асоціацією мету, надавати допомогу в їх створенні.
4.4. Брати участь, організовувати та проводити науково-практичні конференції, наради, лекції, диспути, круглі столи з метою вирішення статутних завдань Асоціації.
4.5. Надавати консультативну допомогу членам Асоціації.
4.6. Здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств.
4.7. Підтримувати зв’язки з вітчизняними та міжнародними громадськими організаціями, укладати відповідні угоди, а також брати участь у проведенні заходів, цілі яких не суперечать чинному законодавству.
4.8. Співпрацювати з  державними органами і грмадськими організаціями, вступати до спілок, об’єднань громадян, укладати відповідні угоди з ними.
4.9. Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним.
4.10. Прийом членів до Асоціації здійснюється за рішенням Правління Асоціації на підставі письмової заяви поданої до цього органу або на підставі усного звернення, яке затверджується рішенням Правління.
4.11.  Члени Асоціації мають право: Обирати і бути обраними до всіх статутних органів Асоціації;брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією; брати участь у розробці програм та проектів Асоціації; мати повну інформацію про всі види діяльності Асоціації.
4.12. Члени Асоціації зобов’язані: Дотримуватися положень цього Статуту; брати активну участь у роботі Асоціації ; виконувати рішення Конференції та дотримуватись рекомендацій керівних органів Асоціації.
4.13. Членство в Асоціації припиняється:  при добровільному виході із організації на підставі письмової заяви, поданої до Правління Асоціації або на підставі усної заяви, затвердженої рішенням Правління. 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція, головує на Конференції Голова Асоціації, а за його відсутності заступник Голови Асоціації.
5.2. Конференція скликається Правлінням Асоціації або на вимогу не менш, ніж 75% членів Асоціації, не рідше одного разу на три роки. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь більше, ніж половина членів Асоціації (і/або їх представників)
5.3. Конференція правомочна приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації.
5.4. До повноважень Конференції Асоціації належить:
5.4.1. Прийняття Статуту, внесення до нього змін і доповнень.

5.4.2. Затвердження проектів, програм діяльності Асоціації.
5.4.3. Обрання Голови Асоціації та членів Правління Асоціації.
5.4.4. Обрання Ревізора Асоціації строком на 5 років;
5.4.5. Заслуховування звіту Голови Асоціації, звітів Правління та Ревізора, затвердження річного звіту Асоціації.
5.4.6. Заслуховування доповідей членів Асоціації.
5.4.7. Затвердження символіки та іншої атрибутики Асоціації.
5.4.8. Надання рекомендацій членам Асоціації.
5.4.9. Реалізація права власності щодо майна та коштів Асоціації.
5.4.10. Затвердження кошторису надходжень і витрат.
5.5.  Конференція правомочна, якщо у її роботі бере участь не менше 50% членів Асоціації від загальної кількості. Конференція має право ухвалювати рішення з усіх питань діяльності Асоціації більшістю голосів присутніх на Конференції членів, крім прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та припинення Асоціації, які приймаються у порядку визначеному розділом 8-9 цього статуту.
5.6. В період між Конференціями постійно-діючим керівним органом Асоціації є Правління, яке обирається строком на 5 років Конференцією і підзвітне їй.
5.7. Кількісний склад Правління визначається Конференцією.
5.8. Правління очолює Голова Асоціації.
До складу Правління входять:
Голова Асоціації,
члени Правління.
5.9. Правління скликається Головою Асоціації не рідше одного разу на півроку. Позачергові засідання Правління скликаються Головою Асоціації або на вимогу 50% членів Правління. Засідання правління є правомочними, якщо у його роботі беруть участь не менше 50% членів Правління. Рішення Правління приймається більшістю голосів членів Правління присутніх на його засіданні.
5.10. Розподіл обов’язків між членами Правління – крім визначених Статутом – регламентується Головою Асоціації.
5.11. Правління в межах своєї компетенції:
5.11.1. Приймає рішення про прийняття в члени та припинення членства у Асоціації.
5.11.2. Затверджує зразки посвідчень, печаток, бланків доку¬ментації, штампів Асоціації.
5.11.3. Здійснює зв’язки з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. 5.11.4.Скликає Конференцію, вносить пропозиції та формує їх порядок денний.
5.11.4. Обирає заступника Голови Асоціації за поданням Голови Асоціації.
5.11.5. Здійснює інші повноваження, що випливають з діяльності Асоціації.
5.12. Очолює Асоціацію Голова, який обирається на Конференції шляхом відкритого голосування строком на 5 років. Головою може бути будь-який член Асоціації.
5.13. Голова Асоціації:
5.13.1. Здійснює загальне керівництво Асоціацією, головує на Конференції та на засіданнях Правління.
5.13.2. Без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, фізичними та юридичними особами. 5.13.3.Скликає Правління та формує порядок денний його засідань.
5.13.4. Підписує рішення Конференції, Правління Асоціації.
5.13.5. Подає Конференції звіт про проведену роботу.
5.13.6. Здійснює розподіл обов’язків між членами Правління.
5.13.7. На основі цього Статуту видає накази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
5.13.8. Має право підпису фінансових та інших офіційних документів Асоціації.
5.13.9. Відкриває рахунки в установах банків.
5.13.10. Розпоряджається, відповідно до рішень Конференції, майном та коштами Асоціації.
5.13.11. Приймає рішення про заснування та ліквідацію підприємств та організацій, необхідних для виконання завдань Асоціації, затвердження їх керівників.
5.13.12. Здійснює інші повноваження, що випливають з діяльності Асоціації.
5.14. Свої повноваження Голова Асоціації виконує до наступного переобрання, якщо тільки він не припинив виконання обов'язків достроково або вступу на пост новообраного Голови. У разі відсутності Голови Асоціації його обов’язки виконує Заступник Голови Асоціації.
5.15. Повноваження Голови Асоціації можуть бути припинені достроково у разі відставки або усунення його з посади.
5.16. Відставка Голови Асоціації набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на Конференції.
5.17. Голова Асоціації може бути усунений з посади у разі систематичного невиконання своїх обов'язків, а також у разі вчинення ним дій, які підривають авторитет Асоціації. Питання про усунення Голови Асоціації з посади ініціюється та вирішуються на Конференції Асоціації;
5.18. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації, на Конференції з числа членів Асоціації обирається Ревізор. Ревізор за рішенням Конференції до своєї роботи може залучати аудитора. Ревізор зобов’язаний ініціювати позачергове скликання Конференції у разі виникнення загрози інтересам Асоціації або виявлення зловживань, учинених посадовими особами Асоціації. Ревізор Асоціації обирається на Конференції та підзвітний лише їй.
  

6. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ АСОЦІАЦІЇ.
ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1.Кошти Асоціації формуються із:
6.1.1. Добровільних пожертв від організацій, підприємств, установ (в тому числі іноземних), приватних осіб.
6.2.2. Відрахувань від господарської діяльності створених Асоціацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих Асоціацією підприємств.
6.2.3. Пасивні доходи.
6.2.4. Дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
6.3. Джерелом формування майна та коштів Асоціації не можуть бути кредити.
6.4. Кошти Асоціації витрачаються на фінансування її статутної діяльності, на оплату праці працівників Асоціації, а також осіб, що працюють за договором.
6.5. У власності Асоціації можуть бути: будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, майно культурно-просвітницького призначення, інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності Асоціації, передане їй членами Асоціації або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями або придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
6.6. Асоціація не несе відповідальності у зобов’язаннях своїх членів, а останні відповідають за зобов’язання Асоціації. 6.7.Асоціація може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій, установ і підприємств із статусом юридичної особи.
6.8. Асоціація веде оперативний та бухгалтерський облік і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.

7. ПРИПИНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації організації.
7.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менше ніж ¾ членів Асоціації, які присутні на Конференції.
7.3. Ліквідація Асоціації відбувається за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менше ніж ¾ членів Асоціації, які присутні на конференції або у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду.
7.4. У випадку ліквідації Асоціації за рішенням Конференції або суду створюється ліквідаційна комісія, яка після задоволення всіх законних майнових вимог вирішує питання про майно Асоціації відповідно до чинного законодавства України.
7.5. У випадку ліквідації майно та грошові кошти, що знаходяться на рахунках Асоціації, після задоволення вимог кредиторів, передається іншим громадським організаціям, а у окремих випадках, передбачених законодавством України, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.
  

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Конференцією Асоціації, якщо за це проголосувало не менше ніж ¾ членів Асоціації, які присутні на Конференції і реєструються у встановленому законодавством порядку.

 

 

Запрошуємо на навчання

Освітній портал Педпреса

Школа, де можна сваритися і нічого не робити, школа пригод, школа на плаву та інші дивовижні навчальні заклади з усього...
Львівський обласний військовий комісаріат провів одноденні збори для понад 50 вчителів предмета «Захист Вітчизни», які представляли чотири райони області. «Під час...

Нові статті

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ми Вконтакті

Ми на Facebook

На сайті

На даний момент 34 гостей на сайті

Соціальні медіа посилання

33010, Україна, м. Рiвне, вул. Петра Могили, 28
Тел.: (0362) 63 14 05, Факс: (0362) 63 14 05
www: rissksu.rivne.com
e-mail: info@rissksu.rivne.com
rissksu@gmail.com

Copyright © 1995-2014 pр. Рівненський інститут слов'янознавства. Всі права захищено